Podmínky

Platební a storno podmínky

O platbě kempů

 1. Rezervace místa na kempu je provedena na základě vyplněné přihlášky a zaplacením celé částky 7 200 Kč (se spaním) / 4800 Kč (příměstská), která musí proběhnout nejdéle do 14 pracovních dnů od přijetí emailu s detaily platby.
 2. Číslo účtu spolku: 7421999002/5500.
 3. Při přihlášení sourozenců je sleva 300,- za každého.
 4. Zaplatit můžete po částech, nebo rovnou celkovou částku.
 5. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na pobyt pro děti. Informujte se u něj ohledně této možnosti. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vystavíme a fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy a IČO popř. bankovního spojení.
 6. V případě potřeby Vám vystavíme potvrzení o účasti dítěte na letním táboře pro zdravotní pojišťovnu.
 7. Storno poplatky:
  • Pokud za Vámi přihlášené dítě zajistíte náhradníka, je storno poplatek 0 Kč.
  • Při odhlášení účastníka do 1.4. 2024 je storno poplatek 0 Kč.
  • Při odhlášení účastníka od 1.4. 2024 je storno poplatek 3500,- (se spaním), 1500,- (příměstská).
  • Zrušení přihlášky 14 a méně dnů před začátkem tábora je storno poplatek 75 % z celkové částky za kemp.
  • Při onemocnění dítěte v průběhu kempu a nutnosti odjezdu se peníze nevrací.
  • V případě zákazu pořádání dětských kempů v důsledku nařízení vlády bude rodičům vrácená celá záloha i doplatek.

O platbě kroužků

 1. Rezervace místa v kroužku je provedena na základě vyplněné přihlášky a zaplacením celé částky 2880 Kč, která musí proběhnout nejdéle do 7 dnů od přijetí emailu s detaily platby.
 2. Číslo účtu spolku: 7421999002/5500.
 3. Při přihlášení sourozenců je sleva 380,- za každého.
 4. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na pohybovou činnost pro děti. Informujte se u něj ohledně této možnosti. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vystavíme a fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy a IČO popř. bankovního spojení.
 5. V případě potřeby Vám vystavíme potvrzení o účasti dítěte v kroužku pro zdravotní pojišťovnu.
 6. Storno poplatky:
  • Pokud za Vámi přihlášené dítě zajistíte náhradníka, je storno poplatek 0 Kč.
  • Při odhlášení účastníka bezprostředně po skončení první lekce je storno poplatek 0 Kč.
  • Při onemocnění či zranění dítěte v průběhu kroužků se peníze nevrací (po domluvě je případně možné využít lekce při dalším bloku).
  • V případě zákazu pořádání dětských kempů a kroužků v důsledku nařízení vlády bude rodičům vrácena poměrná část za nedokončené lekce.

Prohlášení:

Přihlašuji své dítě závazně na kemp či kroužek pořádaný Jfamily - Sport dětem z.s. a souhlasím s cílem a programem. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného "Potvrzení o bezinfekčnosti" a "Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě" nebude účastník na kemp či kroužek moci nastoupit.

Souhlasím s tím, že v průběhu bude pořadatel provádět fotografickou a video dokumentaci a vzniklé materiály zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností a posláním spolku. Materiály nebudou jakkoli zneužívány a prezentovány dehonestujícím způsobem.

Účast na kempu či kroužku předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování řádu a pokynů vedoucích. Vždy vyvineme maximální úsilí pro vyřešení možných komplikovaných situací, avšak předem upozorňujeme, že při velice závažných či opakovaných přestupcích řádu je možné i vyloučení na vlastní náklady účastníka. Věříme však, že tohle se nestane :) 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem

· marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

· prezentace na webu,
· prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
· prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Souhlasím s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Jfamily - sport dětem z.s. poskytuje veřejnosti tímto způsobem informace o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) a dále také informace o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Jfamily - Sport dětem, z. s.  (dále jen "Jfamily " jako ústřední orgán státní správy. Jfamily jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, dále pak provádí zpracování a odpovídá za jeho procesy.

V případě potřeby dalších podrobnějších informací o zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat Jfamily níže uvedenými způsoby:

 • e-mailem: jfamily.sportdetem@gmail.com
 • datovou schránkou:
 • poštou na adresu: Salavice 75, Třešť 589 01

Pověřence Jfamily je možné kontaktovat prostřednictvím některého z výše uvedených způsobů.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jfamily při zpracování osobních údajů respektuje právo na jejich ochranu, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

 • zpracovává osobních údajů způsobem, který je v souladu s příslušnou legislativou a je transparentní,
 • shromažďuje osobní údaje pouze na základě určitých, výslovně vyjádřených a legitimních účelů a osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 • zpracovává osobní údaje v přiměřeném rozsahu, který je relevantní a nezbytný pro dosažení stanovených účelů,
 • přijímá taková opatření, která umožňují zpracovávat výhradně přesné osobní údaje, které jsou v případně potřeby aktualizovány,
 • uchovává osobní údaje pouze po takovou dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,
 • zajišťuje zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným, nebo protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením, případně poškozením.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Jfamily zpracovává osobní údaje, které související s výkonem jí spravovaných agend. S ohledem na příslušnou legislativu může jít o některé z následujících údajů, případně jejich kombinace, nebo soubory:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, akademický titul, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní číslo, IP adresa, číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek/ukončení pobytu.
 • popisné údaje: vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení.

KOHO OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNA

Jfamily zpracovává zejména osobní údaje od:

 • účastníků řízení, stěžovatelů, žadatelů o informace a jiných osob, které se na něj obrátí nebo se kterými jedná,
 • zaměstnanců (včetně bývalých), příp. jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání a členů poradních orgánů,
 • subjektů údajů, se kterými uzavírá smluvní vztahy, a kontaktních osob smluvních stran;
 • návštěvníků v prostorách JFamily.

ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Jfamily získává přímo od subjektů údajů, případně od jiných osob, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

K JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Jfamily zpracovává osobní údaje:

 • pro splnění svých povinností vyplývajících z legislativy,
 • pro úkoly ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (např. vyřizování dotazů, stížností a jiných podání veřejnosti),
 • pro uzavírání a plnění smluvních vztahů,
 • vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

 • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

 • pro účely svých oprávněných zájmů (zejména ochrana majetku s nímž má právo JFamily hospodařit),
 • na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

V případech vyplývajících ze zákona je Jfamily uložena povinnost poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů. Jedná se zejména o :

 • poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení,
 • poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností,
 • příslušnému subjektu, který sdružuje sportovní oddíly, jehož bude Správce členem,
 • poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jfamily zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech Jfamily.

Za účelem komplexního zabezpečení osobních údajů Jfamily přijímá odpovídající opatření a to zejména v tom ohledu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.

Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.

Se zpracovateli Jfamily uzavírá písemnou smlouvu. Využívá přitom pouze takové zpracovatele, kteří garantují záruky pro ochranu osobních údajů při jejich zpracování.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jfamily uchovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, stanovenou příslušnou legislativou, nebo je doba jejich uložení definována spisovým a skartačním plánem Jfamily.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

V ostatních případech jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel zpracování.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Jfamily přístup k osobním údajům, které se týkají jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování. Dále má subjekt právo vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů.

V případě, že je zpracování založeno na souhlasu nebo výslovném souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů je také oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.